Vědkyně, která posunula českou vědu do 21. století - dáma mezi vědci:
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Světová věda disponuje řadou významných vědkyň a akademiček, které dokázaly nejen
výjimečné výkony v oblastech vlastního oboru, ale současně se za ně dovedly vždy oddaně
postavit a velkoryse je svou osobností reprezentovat.
Ač výkony české vědy patří v mnoha oblastech ke špičkovým, početnost a úroveň
tuzemských akademiček je ve srovnání se světem slabá. Přesto a snad právě proto, musí
existovat i zde výjimky. K takovým rozhodně náleží i jedna z nejvýznamnějších tuzemských
osobností - vědkyně, senátorka a manažerka – pravá dáma české vědy – prof. MUDr. Eva
Syková, DrSc., nejcitovanější česká vědkyně a výjimečná žena, která vyvolenému oboru a
skrze něj službě lidstvu, zasvětila celý svůj život.
Její specializací je po léta zejména výzkum mozku, míchy a kmenových buněk. Za svou
vědeckou dráhu doslova vybudovala Ústav neurověd na 2. LF UK a je autorkou a
spoluautorkou více, jak 850 publikací, z toho 475 publikací in extenso v mezinárodních
impaktovaných časopisech a spoluautorkou 6 patentů. Jen publikace profesorky Sykové byly
citovány již více, než 11 000 krát a její Hirsch index je 54.
Ústav experimentální medicíny získal, pod jejím vedením, status Centra excellence EU –
MEDIPRA, atd. V současnosti se paní profesorka Syková intenzivně věnuje například rozvoji
nového lékařského oboru – regenerativní medicíny, aj.
Nesčetné vědecké úspěchy ale nejsou ani zdaleka jedinou vizitkou charizmatické
profesorky, jež svými objevy, unikátním přístupem a neutuchající láskou k oboru, posunula
českou vědu do skutečného 21. století. A při všech svých počinech navíc nikdy nepřestala
zářit. Jen stěží bychom v české vědě našli elegantnější ženu, vždy dokonale oblečenou, se
širokosáhlými znalostmi a vždy sofistikovaným projevem, který mnohokrát přesahuje vlastní
obor.
Možná právě ona dokonalost, která jen málokomu je, a jí vždy byla, tak říkajíc „na dosah
ruky", zapříčinila vlnu obrovské závisti tuzemské společnosti, která v polovině roku 2016
vyvrcholila v podivné mediální kauze.
Mnozí lidé se domnívali, že právě to je konec nejzářivější české vědkyně, ale spletli se.
Profesorka Eva Syková se naopak stala vzorem celé řadě dalších žen, jejichž snem je kariéra
ve vědě napříč obory. Ukázala jim totiž směr a to, co je opravdu důležité: Láska a celoživotní
sepjetí s oborem - v dobrém i zlém... Na podzim roku 2016 jí byl za její zásluhy udělen Řád
Elišky Přemyslovny, jež je každoročně udělován pouze ženám s výjimečným společenským
přínosem. A stejně tak, jako bohyně Ostara, věří i paní profesorka ve vítězství světla nad
temnotami, a také ve vítězství umu, talentu a schopností českých žen, nad provinčností a
obyčejností, do které není složité v rámci vědecké kariéry v tuzemsku zapadnout...

Partneři

 
Loga 16.3.2018